Διάρκεια 24 εβδομάδες

Συμμετοχή σε συνέδριο και πρακτικά

Ο Ρόλος του Αποτελεσματικού Διευθυντή στην Αυτονομία του Οργανισμού

Κάνοντας την εγγραφή σας έως 18 Ιανουαρίου το κόστος παρακολούθησης είναι μόνο 150 (αρχική τιμή προγράμματος 250€).

Εκπτώσεις έως και 30% στα δίδακτρα.

Το πρόγραμμα ξεκινάει στις 23 Ιανουαρίου 2023 και διαρκεί 20 εβδομάδες.

Μοριοδότηση προγράμματος

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωσή του, οι φοιτητές/ριες θα είναι σε θέση να:

Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα:

Δομή του προγράμματος

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός αποτελεί αναγκαιότητα για κάθε οργανισμό για την επίτευξη των σκοπών του μέσα από ανάληψη νέων πρωτοβουλιών. Οι εργασιακοί ρόλοι, όπως διαμορφώνονται τον 21ο αιώνα απαιτούν ανάπτυξη υψηλών ψηφιακών δεξιοτήτων για να μπορέσουν οι οργανισμοί να  εξισορροπήσουν τις βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες ανάγκες τους. Πλέον, ο ψηφιακός μετασχηματισμός ενσωματώνεται σε όλα τα μέρη ενός οργανισμού  αφού η υιοθέτηση ψηφιακών τεχνολογιών καθώς και η αξιοποίηση των ψηφιακών δεξιοτήτων αποτελούν βασικό παράγοντα ανάπτυξης.

Οι εκπαιδευόμενοι θα:  (1) μελετήσουν το εκπαιδευτικό υλικό της ενότητας, (2) ασχοληθούν με δραστηριότητες αυτομελέτης και (3) συμπληρώσουν ερωτηματολόγιο αυτοαξιολόγησης (ή ενδιάμεσης αξιολόγησης) υπό την εποπτεία των εκπαιδευτών του προγράμματος. Η ανατροφοδότηση από τους εκπαιδευτές θα υλοποιείται μέσω ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης.

Διάρκεια σε ώρες : 62

 Αξία σε ECTS : 2

Στην ενότητα αυτή θα αναφερθεί η διαδικασία της επιλογής των στελεχών
εκπαίδευσης. Θα παρουσιαστεί η ισχύουσα νομοθεσία και θα αναφερθούν
στρατηγικές και τεχνικές προετοιμασίας των υποψηφίων για τις συνεντεύξεις. Θα
αναλυθούν τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες των στελεχών ως πειθαρχικοί και
διοικητικοί προϊστάμενοι σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τον
δημοσιοϋπαλληλικό κώδικα.
Οι εκπαιδευόμενοι θα: (1) μελετήσουν το εκπαιδευτικό υλικό της ενότητας, (2)
ασχοληθούν με δραστηριότητες αυτομελέτης και (3) συμπληρώσουν ερωτηματολόγιο
αυτοαξιολόγησης (ή ενδιάμεσης αξιολόγησης) υπό την εποπτεία των εκπαιδευτών
του προγράμματος. Η ανατροφοδότηση από τους εκπαιδευτές θα υλοποιείται μέσω
ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης.

Διάρκεια σε ώρες : 55
Αξία σε ECTS : 2

Στην ενότητα αυτή θα αναφερθεί η έννοια της καθοδήγησης (coaching) και θα διερευνηθεί η σημασία, τα οφέλη και η αποτελεσματικότητά της τόσο για τους εργαζόμενους και τα στελέχη όσο και για τους οργανισμούς. Θα  αναλυθούν οι κατάλληλοι τύποι του coaching στον εργασιακό χώρο καθώς και ορισμένα από τα βασικά μοντέλα μέσω των οποίων οι επιμορφούμενοι θα ανακαλύψουν εναλλακτικές επιλογές, θα ενισχυθούν ως ηγέτες και θα αναπτυχθούν σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο.

Οι εκπαιδευόμενοι θα:  (1) μελετήσουν το εκπαιδευτικό υλικό της ενότητας, (2) ασχοληθούν με δραστηριότητες αυτομελέτης και (3) συμπληρώσουν ερωτηματολόγιο αυτοαξιολόγησης (ή ενδιάμεσης αξιολόγησης) υπό την εποπτεία των εκπαιδευτών του προγράμματος. Η ανατροφοδότηση από τους εκπαιδευτές θα υλοποιείται μέσω ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης.

Διάρκεια σε ώρες : 62

 Αξία σε ECTS : 2

Κύριος στόχος των οργανισμών, είναι η επίτευξη της αυτονομίας τους. Ιδιαίτερα οι στρατηγικές αυτονομίας, καθώς και οι πολιτικές αποκέντρωσης και καινοτομίας, είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με την αποτελεσματική ηγεσία. Μας ενδιαφέρει να ερευνήσουμε τον τύπο της ηγεσίας, καθώς και το κλίμα, ως παράγοντες αποτελεσματικότητας του οργανισμού. Οι πολιτικές αποκέντρωσης και καινοτομίας που εφαρμόζονται, καθώς και ο ρόλος της κεντρικής διοίκησης ενδιαφέρουν για ένα διοικητικό σχεδιασμό, στα πλαίσια της επιθυμητής αυτονομίας.

Οι εκπαιδευόμενοι θα:  (1) μελετήσουν το εκπαιδευτικό υλικό της ενότητας, (2) ασχοληθούν με δραστηριότητες αυτομελέτης και (3) συμπληρώσουν ερωτηματολόγιο αυτοαξιολόγησης (ή ενδιάμεσης αξιολόγησης) υπό την εποπτεία των εκπαιδευτών του προγράμματος. Η ανατροφοδότηση από τους εκπαιδευτές θα υλοποιείται μέσω ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης.

Διάρκεια σε ώρες : 62

 Αξία σε ECTS : 2

Προσδιορίζεται η έννοια της επικοινωνίας και η σημασία της στον εργασιακό χώρο. Θα αναφερθούν οι διαφορετικοί τύποι επικοινωνίας και η χρήση τους, θα επισημανθούν οι δεξιότητες που απαιτούνται για αποτελεσματική επικοινωνία και ο αντίκτυπος που μπορεί να έχει η επικοινωνία στον τρόπο με τον οποίο  οι άνθρωποι γίνονται κατανοητοί και μπορούν να ξεπεράσουν τις προκλήσεις.

Τέλος, θα δοθεί η ευκαιρία προβληματισμού σχετικά με τις επικοινωνιακές δεξιότητες και τον τρόπο με τον οποίο αυτές μπορούν να αναπτυχθούν και να χρησιμοποιηθούν με μεγαλύτερη επιτυχία.

Οι εκπαιδευόμενοι θα:  (1) μελετήσουν το εκπαιδευτικό υλικό της ενότητας, (2) ασχοληθούν με δραστηριότητες αυτομελέτης και (3) συμπληρώσουν ερωτηματολόγιο αυτοαξιολόγησης (ή ενδιάμεσης αξιολόγησης) υπό την εποπτεία των εκπαιδευτών του προγράμματος. Η ανατροφοδότηση από τους εκπαιδευτές θα υλοποιείται μέσω ασύγχρονη τηλεκπαίδευσης.

Διάρκεια σε ώρες : 62

 Αξία σε ECTS : 2

Ο καθορισμός των ορίων της αυτονομίας του οργανισμού καθορίζεται από το διευθυντή ηγέτη. Θα εξεταστούν τόσο ο παρεμβατικός του ρόλος όσο και η υποστήριξη στο προσωπικό αλλά και η διαλεκτική που αναπτύσσει. Ο εντοπισμός των επιμορφωτικών αναγκών, η αυτοαξιολόγηση και η αξιολόγηση είναι ποιοτικοί δείκτες που συντελούν στην επαγγελματική ανάπτυξη των στελεχών ενός οργανισμού που συγχρόνως με το κοινωνικό του πρόσωπο καθορίζουν την αυτονομία του. Θα  διερευνηθούν, επίσης, τα εξωτερικά, αλλά και τα εσωτερικά εμπόδια που αντιμετωπίζει ο Διευθυντής, ως προς την αυτονομία του οργανισμού και θα προσδιοριστούν οι συγκρούσεις που προκαλούνται στο εργασιακό περιβάλλον, η έλλειψη ικανής ηγεσίας, ο φόβος της αποτυχίας, καθώς και στερεοτυπικές αντιλήψεις που κρατούν δέσμιο τον ηγέτη-διευθυντή παραδοσιακών προτύπων σκέψης και μηχανισμών άμυνας σε νέες μεθόδους και προγράμματα.

Οι εκπαιδευόμενοι θα:  (1) μελετήσουν το εκπαιδευτικό υλικό της ενότητας, (2) ασχοληθούν με δραστηριότητες αυτομελέτης και (3) συμπληρώσουν ερωτηματολόγιο για το ρόλο που μπορεί να παίξει ο Διευθυντής στον καθορισμό της αυτονομίας της σχολικής μονάδας.

Διάρκεια σε ώρες : 62

 Αξία σε ECTS : 2

Εκπαιδευτές

Ο Αθανάσιος Γ. Αναστασίου είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Έχει διδακτορικό δίπλωμα στα Οικονομικά και έχει 20 ετή διδακτική εμπειρία στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Κύπρο. Είναι μέλος ΣΕΠ (Συνεργαζόμενο Εκπαιδευτικό Προσωπικό) στο ΕΑΠ από την ακαδημαϊκή χρονιά 2014-2015 έως και σήμερα και έχει επίσης διδάξει στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη Διοίκηση Μονάδων Υγείας και στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών. Η ειδικότητά του είναι Οικονομική Ανάπτυξη και Μεγέθυνση και είναι συγγραφέας 48 επιστημονικών συγγραμμάτων δημοσιευμένα σε έγκυρα διεθνή επιστημονικά περιοδικά σχετικά με την οικονομική επιστήμη. Τα τρέχοντα ερευνητικά του ενδιαφέροντα αναφέρονται στους τομείς της Οικονομικής Ανάλυσης & Πολιτικής, των Διεθνών Οικονομικών, της Βιώσιμης και Κυκλικής Οικονομίας, των Οικονομικών της Ενέργειας, των Παιγνίων Μακροοικονομικής Πολιτικής, της Εφαρμοσμένης Στατιστικής και Οικονομετρίας, της Διεθνής Μακροοικονομικής και της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Ολοκλήρωσης. Επίσης, τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα είναι στην εφαρμοσμένη οικονομετρία με έμφαση στις μεθόδους εκτίμησης Bayesian και η έρευνα του παρελθόντος επικεντρώθηκε στα θέματα πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Κεντρικής Τράπεζας για την ανεξαρτησία. Είναι ειδικός στην μεθοδολογία DataEnvelopmentAnalysis και έχει δημοσιεύσει εργασίες που αξιοποιούν αυτή την προσέγγιση για τη μέτρηση της αποδοτικότητας του βιομηχανικού τομέα στον τραπεζικό και τον Εκπαιδευτικό τομέα.

Ο Ζαχαρίας Δερμάτης είναι πτυχιούχος του Τμήματος Ηλεκτρολογίας του ΑΤΕΙ Πειραιά, κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου (M.Sc.) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στην «Θεωρητική Πληροφορική» και Διδάκτορας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου με τίτλο Διδακτορικής Διατριβής: «Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Πληροφοριακού Συστήματος με τη Χρήση της Τεχνολογίας των Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων (GIS) για τη Διερεύνηση Κοινωνικο-οικονομικών Δεικτών που επηρεάζουν το Επίπεδο Υγείας Ηλικιωμένων».  Εργάζεται ως Διδακτικό Προσωπικό στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Είναι επίσης μέλος του Εργαστηρίου, SDE Lab του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και του Εργαστηρίου iLEADS του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Έχει στο ενεργητικό του άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά και παρουσιάσεις σε διεθνή, ευρωπαϊκά και πανελλήνια συνέδρια στις περιοχές του γνωστικού του αντικειμένου. Μερικά από τα γνωστικά αντικείμενα είναι: Εφαρμογές Γεωπληροφοριακών Συστημάτων (GIS), Ψηφιακά μέσα στην εκπαίδευση, Ψηφιοποίηση Δεδομένων, Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης, Ψηφιοποίηση Υπηρεσιών στο Δημόσιο Τομέα, Ψηφιακό Μάρκετινγκ και Ψηφιακές Υπηρεσίες στο Τουρισμό.

Μαριάνθη Λουμάκου
Είναι εκπαιδευτικός της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του κλάδου ΠΕ70 -Δασκάλων με  32 χρόνια. Από το 2010 ασκεί τα καθήκοντα της Διευθύντριας Δημοτικών Σχολείων.
Είναι υποψήφια διδάκτωρ του Τμήματος  Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Έχει σπουδάσει παιδαγωγικές επιστήμες στο Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης & Κοινωνικής Εργασίας (πρώην Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης) του Πανεπιστημίου Πατρών και ο μεταπτυχιακός της τίτλος είναι στη Διδακτική Θετικών Επιστημών, Εκπαιδευτικά προγράμματα, Αξιολόγηση και Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση στο Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία.
Έχει διετή μετεκπαίδευση στο Τμήμα Γενικής Εκπαίδευσης του Διδασκαλείου «Ευάγγελος Παπανούτσος» του Παιδαγωγικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Πατρών και έχει παρακολουθήσει το ετήσιο Πρόγραμμα Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό (Π.Ε.ΣΥ.Π.) της  Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ) για την ανάπτυξη και εφαρμογή της Συμβουλευτικής και της Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας στην εκπαίδευση και στους διάφορους χώρους, δημόσιους και ιδιωτικούς εφαρμογής του θεσμού.
Έχει πιστοποίηση δεξιοτήτων στο πλαίσιο του προγράμματος Επιμόρφωση Β2΄ επιπέδου στις ΤΠΕ και γνωρίζει άριστα Αγγλικά.  Έχει συμμετάσχει σε  ερευνητικές ομάδες και  έχει ατομικό και ομαδικό συγγραφικό έργο. Επίσης, έχει εργαστεί ως επιμορφώτρια σε επιμορφώσεις εκπαιδευτικών του ΠΕΚ Πάτρας.

Πέτρος Μισθός

Ο Πέτρος  Μισθός είναι πτυχιούχος του Τμήματος Μεσαιωνικών και Νεοτέρων Σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης, κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου (M.Sc.) του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου στις «Σπουδές στην Εκπαίδευση» και υποψήφιος Διδάκτορας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Ε.Α.Π.  Εργάζεται ως Διδακτικό Προσωπικό στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, και σήμερα, ως αποσπασμένος εκπαιδευτικός στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Έχει διατελέσει για σειρά ετών Διευθυντής Σχολικής Μονάδας, Σχολικός Σύμβουλος Φιλολόγων και Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου(2010-2015). Έχει πραγματοποιήσει πολλές επιμορφώσεις, σχετικά με τη Διοίκηση της Εκπαίδευσης, ως μέλος του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., του Ι.Ε.Π., καθώς και άλλων φορέων του Υπουργείου Παιδείας. Είναι εκπαιδευτής Ενηλίκων με σημαντικό επιμορφωτικό έργο. Ως συγγραφέας έχει εκδώσει βιβλία και έχει αρθρογραφήσει γύρω από θέματα που αφορούν στη Διοίκηση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και στην επαγγελματική εξέλιξη των στελεχών της. Έχει συμμετάσχει σε Ημερίδες και Συνέδρια με αντίστοιχες εισηγήσεις, καθώς και έχει διατελέσει μέλος διοικητικών συμβουλίων οργανισμών και Επιστημονικών Ενώσεων.

Παρασκευάς ( Πάρις ) Βεντήρης

Ο Παρασκευάς ( Πάρις ) Βεντήρης είναι πτυχιούχος της Μαθηματικής Σχολής Αθηνών, της Παιδαγωγικής Ακαδημίας Αλεξανδρούπολης, του Παιδαγωγικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Αθηνών και της Σχολής Κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στα Οικονομικά της Υγείας με ειδίκευση στην Αγωγή Υγείας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Έχει διατελέσει
Διευθυντής Π.Ε. Β΄ Αθήνας, π. Πρόεδρος ΚΥΣΠΕ, Διευθυντής του Δημοσίου Ι.Ε.Κ. Αγρινίου, Πρόεδρος Πειθαρχικού Συμβουλίου και Διοικητής Δημοσίων Οργανισμών. Έχει διατελέσει μέλος του Δ.Σ του ΕΚΔΔΑ ,υπεύθυνος για την υλοποίηση του προγράμματος της χορήγησης του πιστοποιητικού διοικητικής και επιστημονικής επάρκειας στα στελέχη της εκπαίδευσης. Έχει διδάξει στα Μεταπτυχιακά Προγράμματα της ΑΣΠΑΙΤΕ, του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης ,στα σεμινάρια της ΕΕΦ και τα προγράμματα επιμόρφωσης του ΕΚΔΔΑ. Έχει συμμετάσχει σε συνέδρια και έχει δημοσιεύσει άρθρα σε σχέση με τη Διοίκηση στην Εκπαίδευση , τη Διαπολιτισμικότητα και το ρόλο των Στελεχών στη λειτουργία της Σχολικής Μονάδας. Ως Πρόεδρος του Παρατηρητηρίου της Ενδοσχολικής Βίας ανέπτυξε σημαντικές πρωτοβουλίες και δράσεις σε όλη την Ελλάδα. Έχει την ευθύνη λειτουργίας της 2ης ΣΧΕΠ του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας και το συντονισμό του Ποιμαντικού  έργου   της Ιεράς Μητροπόλεως Ιωνίας-Φιλαδελφείας –Ηρακλείου & Χαλκηδόνος κοντά στον Μητροπολίτη κ.Γαβριήλ .

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΚΟΥΖΗ ΝΙΚΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΕΔΙΒΙΜ

Γραμματεία Κέντρου Επιμόρφωσης & Διά Βίου Μάθησης
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
Αντικάλαμος ,24200,Καλαμάτα ,
Τηλέφωνο: +30 2721045290
Email:  n.kouzi@uop.gr