Διάρκεια 350 ώρες 7 μήνες

Συμμετοχή σε συνέδριο και πρακτικά

Οικονομική Διαχείριση (Management) και Ηγεσία (Leadership) σε Δημόσιους Οργανισμούς-Επιχειρήσεις

Κάνοντας την εγγραφή σας έως 18 Ιανουαρίου 2023 το κόστος παρακολούθησης είναι μόνο 200€ (αρχική τιμή προγράμματος 350€).

Το πρόγραμμα ξεκινάει στις 23 Ιανουαρίου 2023 και διαρκεί  350 ώρες 7 μήνες.

Μοριοδότηση προγράμματος

Παρακολουθώντας το πρόγραμμα θα είστε σε θέση να:

Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα:

Δομή του προγράμματος

Στην ενότητα αυτή θα προσδιοριστεί η έννοια της ηγεσίας στους οργανισμούς και η σημασία της για την ανάπτυξη και ενίσχυση της αποτελεσματικότητά τους στη διαχείριση καταστάσεων εντός και εκτός του εργασιακού χώρου. Θα γίνει αναφορά στα μοντέλα και τα στυλ ηγεσίας και στις δεξιότητες που απαιτούνται για να γίνει ο ηγέτης αποτελεσματικός και να ενισχυθεί η επαγγελματική του επάρκεια και ανάπτυξη.

Οι εκπαιδευόμενοι θα:  (1) μελετήσουν το εκπαιδευτικό υλικό της ενότητας, (2) ασχοληθούν με δραστηριότητες αυτομελέτης και (3) συμπληρώσουν ερωτηματολόγιο αυτοαξιολόγησης (ή ενδιάμεσης αξιολόγησης) υπό την εποπτεία των εκπαιδευτών του προγράμματος. Η ανατροφοδότηση από τους εκπαιδευτές θα υλοποιείται μέσω ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης.

Διάρκεια σε ώρες : 48

 Αξία σε ECTS : 2

 

Κύριος στόχος των οργανισμών, των επιχειρήσεων, των νοσοκομείων, των σχολικών μονάδων κλπ είναι να αξιοποιηθούν αποτελεσματικά όλοι οι διαθέσιμοι πόροι, ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι που αφορούν, κυρίως, τις ανάγκες του ανθρώπινου δυναμικού. Η οργάνωση, διοίκηση και διαχείριση ή Managment ορίζει τρόπους ορθής και αποτελεσματικής διαχείρισης τόσο των υλικών όσο και των άυλων πόρων.

Οι εκπαιδευόμενοι θα:  (1) μελετήσουν το εκπαιδευτικό υλικό της ενότητας, (2) ασχοληθούν με δραστηριότητες αυτομελέτης και (3) συμπληρώσουν ερωτηματολόγιο αυτοαξιολόγησης (ή ενδιάμεσης αξιολόγησης) υπό την εποπτεία των εκπαιδευτών του προγράμματος. Η ανατροφοδότηση από τους εκπαιδευτές θα υλοποιείται μέσω ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης.

Διάρκεια σε ώρες : 48

 Αξία σε ECTS : 2

 

Στην ενότητα αυτή θα διερευνηθούν οι σχέσεις μεταξύ διοίκηση, οικονομικής διαχείρισης και ηγεσίας, τα πεδία εφαρμογής τους και τις διαφορετικές παγκόσμιες απόψεις που στηρίζουν την έρευνα και την πρακτική  τόσο του management όσο και της ηγεσία (leadership). Θα γίνει αναφορά σε βασικές έννοιες όπως: υπηρεσία (agency), δύναμη (power) και εξουσία (authority). Τέλος, θα αποτυπωθούν οι βασικές διαφορές μεταξύ της διοίκηση και διαχείρισης και της ηγεσίας στους οργανισμούς.

Οι εκπαιδευόμενοι θα:  (1) μελετήσουν το εκπαιδευτικό υλικό της ενότητας, (2) ασχοληθούν με δραστηριότητες αυτομελέτης και (3) συμπληρώσουν ερωτηματολόγιο αυτοαξιολόγησης (ή ενδιάμεσης αξιολόγησης) υπό την εποπτεία των εκπαιδευτών του προγράμματος. Η ανατροφοδότηση από τους εκπαιδευτές θα υλοποιείται μέσω ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης.

Διάρκεια σε ώρες : 48

 Αξία σε ECTS : 2

 

Στην ενότητα αυτή θα προσδιοριστεί η έννοια της επικοινωνίας και η σημασία της στον εργασιακό χώρο. Θα αναφερθούν οι διαφορετικοί τύποι επικοινωνίας και η χρήση τους, θα επισημανθούν οι δεξιότητες που απαιτούνται για αποτελεσματική επικοινωνία και ο αντίκτυπος που μπορεί να έχει η επικοινωνία στον τρόπο με τον οποίο  οι άνθρωποι γίνονται κατανοητοί και μπορούν να ξεπεράσουν τις προκλήσεις.

Τέλος, θα δοθεί η ευκαιρία προβληματισμού σχετικά με τις επικοινωνιακές δεξιότητες και τον τρόπο με τον οποίο αυτές μπορούν να αναπτυχθούν και να χρησιμοποιηθούν με μεγαλύτερη επιτυχία.

Οι εκπαιδευόμενοι θα:  (1) μελετήσουν το εκπαιδευτικό υλικό της ενότητας, (2) ασχοληθούν με δραστηριότητες αυτομελέτης και (3) συμπληρώσουν ερωτηματολόγιο αυτοαξιολόγησης (ή ενδιάμεσης αξιολόγησης) υπό την εποπτεία των εκπαιδευτών του προγράμματος. Η ανατροφοδότηση από τους εκπαιδευτές θα υλοποιείται μέσω ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης.

Διάρκεια σε ώρες : 48

 Αξία σε ECTS : 2

 

Στην ενότητα αυτή θα γίνει αναφορά στον ρόλο του μέντορα, στις προκλήσεις και τις πρακτικές που τον υποστηρίζουν. Θα αναδειχθούν οι τρόποι με τους οποίους μπορούν να ωφεληθούν τόσο οι μέντορες όσο και οι υποστηριζόμενοι εργαζόμενοι και πώς ο ρόλος του μέντορα μπορεί να αναδειχθεί σε μία επαγγελματικά ικανοποιητική εμπειρία για όλους τους εμπλεκόμενους. Θα γίνει, επίσης, αναφορά σε πρακτικές και συνδέσεις με πρόσφατες ερευνητικές μελέτες.

Οι εκπαιδευόμενοι θα:  (1) μελετήσουν το εκπαιδευτικό υλικό της ενότητας, (2) ασχοληθούν με δραστηριότητες αυτομελέτης και (3) συμπληρώσουν ερωτηματολόγιο αυτοαξιολόγησης (ή ενδιάμεσης αξιολόγησης) υπό την εποπτεία των εκπαιδευτών του προγράμματος. Η ανατροφοδότηση από τους εκπαιδευτές θα υλοποιείται μέσω ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης.

Διάρκεια σε ώρες : 48

 Αξία σε ECTS : 2

 

Στην ενότητα αυτή θα αναφερθεί η έννοια της καθοδήγησης (coaching) και θα διερευνηθεί η σημασία, τα οφέλη και η αποτελεσματικότητά της τόσο για τους εργαζόμενους όσο και για τους οργανισμούς. Θα  αναλυθούν οι κατάλληλοι τύποι του coaching στον εργασιακό χώρο καθώς και ορισμένα από τα βασικά μοντέλα μέσω των οποίων οι καθοδηγούμενοι ανακαλύπτουν εναλλακτικές επιλογές, ενισχύονται και αναπτύσσονται σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο.

Οι εκπαιδευόμενοι θα:  (1) μελετήσουν το εκπαιδευτικό υλικό της ενότητας, (2) ασχοληθούν με δραστηριότητες αυτομελέτης και (3) συμπληρώσουν ερωτηματολόγιο αυτοαξιολόγησης (ή ενδιάμεσης αξιολόγησης) υπό την εποπτεία των εκπαιδευτών του προγράμματος. Η ανατροφοδότηση από τους εκπαιδευτές θα υλοποιείται μέσω ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης.

Διάρκεια σε ώρες : 40

 Αξία σε ECTS : 2

 

Στην ενότητα αυτή θα γίνει εισαγωγή στους όρους της καθοδήγησης (coaching) και του μέντορα ως υποστηρικτή νέων εργαζομένων. Θα διερευνηθούν οι ομοιότητες και οι διαφορές των όρων και των ρόλων και οι κοινώς χρησιμοποιούμενες προσεγγίσεις για την υποστήριξη των ατόμων στον εργασιακό χώρο.

Οι εκπαιδευόμενοι θα:  (1) μελετήσουν το εκπαιδευτικό υλικό της ενότητας, (2) ασχοληθούν με δραστηριότητες αυτομελέτης και (3) συμπληρώσουν ερωτηματολόγιο αυτοαξιολόγησης (ή ενδιάμεσης αξιολόγησης) υπό την εποπτεία των εκπαιδευτών του προγράμματος. Η ανατροφοδότηση από τους εκπαιδευτές θα υλοποιείται μέσω ασύγχρονη τηλεκπαίδευσης.

Διάρκεια σε ώρες : 40

 Αξία σε ECTS : 2

 

Εκπαιδευτές

Ο Αθανάσιος Γ. Αναστασίου είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Έχει διδακτορικό δίπλωμα στα Οικονομικά και έχει 20ετή διδακτική εμπειρία στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Κύπρο. Είναι μέλος ΣΕΠ (Συνεργαζόμενο Εκπαιδευτικό Προσωπικό) στο ΕΑΠ από την ακαδημαϊκή χρονιά 2014-2015 έως και σήμερα και έχει επίσης διδάξει στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη Διοίκηση Μονάδων Υγείας και στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών. Η ειδικότητά του είναι Οικονομική Ανάπτυξη και Μεγέθυνση και είναι συγγραφέας 48 επιστημονικών συγγραμμάτων δημοσιευμένα σε έγκυρα διεθνή επιστημονικά περιοδικά σχετικά με την οικονομική επιστήμη. Τα τρέχοντα ερευνητικά του ενδιαφέροντα αναφέρονται στους τομείς της Οικονομικής Ανάλυσης & Πολιτικής, των Διεθνών Οικονομικών, της Βιώσιμης και Κυκλικής Οικονομίας, των Οικονομικών της Ενέργειας, των Παιγνίων Μακροοικονομικής Πολιτικής, της Εφαρμοσμένης Στατιστικής και Οικονομετρίας, της Διεθνής Μακροοικονομικής και της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Ολοκλήρωσης. Επίσης, τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα είναι στην εφαρμοσμένη οικονομετρία με έμφαση στις μεθόδους εκτίμησης Bayesian και η έρευνα του παρελθόντος επικεντρώθηκε στα θέματα πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Κεντρικής Τράπεζας για την ανεξαρτησία. Είναι ειδικός στην μεθοδολογία Data Envelopment Analysis και έχει δημοσιεύσει εργασίες που αξιοποιούν αυτή την προσέγγιση για τη μέτρηση της αποδοτικότητας του βιομηχανικού τομέα στον τραπεζικό και τον Εκπαιδευτικό τομέα.

Ο Ζαχαρίας Δερμάτης είναι πτυχιούχος του Τμήματος Ηλεκτρολογίας του ΑΤΕΙ Πειραιά, κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου (M.Sc.) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στην «Θεωρητική Πληροφορική» και Διδάκτορας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου με τίτλο Διδακτορικής Διατριβής: «Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Πληροφοριακού Συστήματος με τη Χρήση της Τεχνολογίας των Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων (GIS) για τη Διερεύνηση Κοινωνικο-οικονομικών Δεικτών που επηρεάζουν το Επίπεδο Υγείας Ηλικιωμένων».  Εργάζεται ως Διδακτικό Προσωπικό στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Είναι επίσης μέλος του Εργαστηρίου, SDE Lab του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και του Εργαστηρίου iLEADS του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Έχει στο ενεργητικό του άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά και παρουσιάσεις σε διεθνή, ευρωπαϊκά και πανελλήνια συνέδρια στις περιοχές του γνωστικού του αντικειμένου. Μερικά από τα γνωστικά αντικείμενα είναι: Εφαρμογές Γεωπληροφοριακών Συστημάτων (GIS), Ψηφιακά μέσα στην εκπαίδευση, Ψηφιοποίηση Δεδομένων, Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης, Ψηφιοποίηση Υπηρεσιών στο Δημόσιο Τομέα, Ψηφιακό Μάρκετινγκ και Ψηφιακές Υπηρεσίες στο Τουρισμό.

Μαριάνθη Λουμάκου
Είναι εκπαιδευτικός της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του κλάδου ΠΕ70 -Δασκάλων με  32 χρόνια. Από το 2010 ασκεί τα καθήκοντα της Διευθύντριας Δημοτικών Σχολείων.
Είναι υποψήφια διδάκτωρ του Τμήματος  Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Έχει σπουδάσει παιδαγωγικές επιστήμες στο Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης & Κοινωνικής Εργασίας (πρώην Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης) του Πανεπιστημίου Πατρών και ο μεταπτυχιακός της τίτλος είναι στη Διδακτική Θετικών Επιστημών, Εκπαιδευτικά προγράμματα, Αξιολόγηση και Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση στο Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία.
Έχει διετή μετεκπαίδευση στο Τμήμα Γενικής Εκπαίδευσης του Διδασκαλείου «Ευάγγελος Παπανούτσος» του Παιδαγωγικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Πατρών και έχει παρακολουθήσει το ετήσιο Πρόγραμμα Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό (Π.Ε.ΣΥ.Π.) της  Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ) για την ανάπτυξη και εφαρμογή της Συμβουλευτικής και της Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας στην εκπαίδευση και στους διάφορους χώρους, δημόσιους και ιδιωτικούς εφαρμογής του θεσμού.
Έχει πιστοποίηση δεξιοτήτων στο πλαίσιο του προγράμματος Επιμόρφωση Β2΄ επιπέδου στις ΤΠΕ και γνωρίζει άριστα Αγγλικά.  Έχει συμμετάσχει σε  ερευνητικές ομάδες και  έχει ατομικό και ομαδικό συγγραφικό έργο. Επίσης, έχει εργαστεί ως επιμορφώτρια σε επιμορφώσεις εκπαιδευτικών του ΠΕΚ Πάτρας.

Μελπομένη Κορδιστού
Εκπαιδευτικός εν ενεργεία, Προϊσταμένη Ειδικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Αχαΐας. Πτυχίο Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών Πάτρας, Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών (MEd) με εξειδίκευση στην εφαρμογή των ΤΠΕ στην Ειδική Εκπαίδευση από το Πανεπιστήμιο Brunel του Λονδίνου. Πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια Β2 επίπεδου ΤΠΕ του ΥΠΑΙΘ. Πιστοποιημένη Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων, Εκπαιδεύτρια Εκπαιδευτών Ενηλίκων και Αξιολογήτρια Εκπαιδευτών Ενηλίκων του ΕΟΠΠΕΠ. Σύμβουλος ΠΣΠΑ στο κοινό ΜΠΣ των Πανεπιστημίων Πατρών και Λευκωσίας στην Ειδική Αγωγή. Μέλος των Μητρώων Προσωπικού του ΕΚΔΔΑ, ΛΑΕ-ΟΑΕΔ, ΙΝΕ-ΓΣΕΕ, ΚΕΔΙΒΙΜ Πανεπιστημίων Πελοποννήσου και Πατρών. Διαθέτει σημαντικές δημοσιεύσεις σε διεθνή και ελληνικά επιστημονικά περιοδικά και συγγραφικό έργο. Πέραν του επιστημονικού της έργου διαθέτει σημαντικό επαγγελματικό έργο στο παρόν γνωστικό αντικείμενο. Έχει συμμετάσχει ως εκπαιδεύτρια σε πλήθος προγραμμάτων ιδιωτικών και δημοσίων ΙΕΚ / ΚΕΚ στα αντικείμενα της ειδικής εκπαίδευσης και των Νέων Τεχνολογιών. Έχει επίσης 20ετή και πλέον εμπειρία στην υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (Comenius, Arion, Erasmus+) και είναι πιστοποιημένη αξιολογήτρια αιτήσεων Erasmus KA1 στο Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, συμμετέχοντας ανελλιπώς στις αξιολογήσεις αιτήσεων πλέον της 10ετίας, σε αντικείμενα Digital Learning, E-learning, Digital tools in the classroom, Distance Learning κ.α.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Ψυχογυιού Δήμητρα
Γραμματέας Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
Θέση Σέχι (Πρώην 4ο Πεδίο Βολής), 221 00 Τρίπολη, 
Τηλ. 2710-230128     
Email: dpsihog@uop.gr

Κουζή Νίκη
Γραμματέας ΚΕΔΙΒΙΜ
Γραμματεία Κέντρου Επιμόρφωσης & Διά Βίου Μάθησης Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
Αντικάλαμος ,24200,Καλαμάτα ,
Τηλέφωνο: +30 2721045290
Email:  n.kouzi@uop.gr