Διάρκεια 20 εβδομάδες

Συμμετοχή σε συνέδριο και πρακτικά

Χρήση Ψηφιακών Εργαλείων Οικονομικής Διαχείρισης σε Δημόσιους Οργανισμούς

Κάνοντας την εγγραφή σας έως 3 Δεκεμβρίου  το κόστος παρακολούθησης είναι μόνο 200€ (αρχική τιμή προγράμματος 350€).

Το πρόγραμμα ξεκινάει στις 16 Δεκεμβρίου 2021 και διαρκεί 20 εβδομάδες.

Μοριοδότηση προγράμματος

Παρακολουθώντας το πρόγραμμα θα είστε σε θέση να:

Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα:

Δομή του προγράμματος

Κύριος στόχος των οργανισμών, των επιχειρήσεων, των νοσοκομείων, των σχολικών μονάδων κλπ είναι να αξιοποιηθούν αποτελεσματικά όλοι οι διαθέσιμοι πόροι, ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι που αφορούν, κυρίως, τις ανάγκες του ανθρώπινου δυναμικού. Η οργάνωση, διοίκηση και διαχείριση ή Managment ορίζει τρόπους ορθής και αποτελεσματικής διαχείρισης, τόσο των υλικών, όσο και των άυλων πόρων. Η διαχείριση αυτή επιτυγχάνεται με τη χρήση σύγχρονων ψηφιακών μέσων.

Οι εκπαιδευόμενοι θα:  (1) μελετήσουν το εκπαιδευτικό υλικό της ενότητας, (2) ασχοληθούν με δραστηριότητες αυτομελέτης και (3) συμπληρώσουν ερωτηματολόγιο αυτοαξιολόγησης (ή ενδιάμεσης αξιολόγησης) υπό την εποπτεία των εκπαιδευτών του προγράμματος. Η ανατροφοδότηση από τους εκπαιδευτές θα υλοποιείται μέσω ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης.

Διάρκεια σε ώρες : 48

 Αξία σε ECTS : 2

Στην παρούσα ενότητα οι εκπαιδευόμενοι εξοικειώνονται α) με την αποσαφήνιση της έννοιας και των πολλαπλών όψεων του Πληροφορικού Γραμματισμού β)  με τις βασικές αρχές, τις λειτουργίες και τα εργαλεία της ηλεκτρονικής μάθησης  γ) με τις  ιδιαίτερες τεχνικές της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Ενδεικτικές υποενότητες : Έννοια του Πληροφορικού Γραμματισμού, η πολυπλοκότητα της διδασκαλίας του Πληροφορικού Γραμματισμού, Μορφές και Μοντέλα Ηλεκτρονικής Μάθησης, Οι Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην Εκπαίδευση, Ιστορική Αναδρομή και χαρακτηριστικά της Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης, Η Ηλεκτρονική Μάθηση ως εργαλείο της εξ Αποστάσεως εκπαίδευσης.

Οι εκπαιδευόμενοι θα:  (1) μελετήσουν το εκπαιδευτικό υλικό της ενότητας, (2) ασχοληθούν με δραστηριότητες αυτομελέτης και (3) συμπληρώσουν ερωτηματολόγιο αυτοαξιολόγησης (ή ενδιάμεσης αξιολόγησης) υπό την εποπτεία των εκπαιδευτών του προγράμματος. Η ανατροφοδότηση από τους εκπαιδευτές θα υλοποιείται μέσω ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης.

 

Διάρκεια σε ώρες : 48

 Αξία σε ECTS : 2

Στην παρούσα ενότητα οι συμμετέχοντες αφενός έρχονται σε επαφή με τις διεθνείς και Ευρωπαϊκές εξελίξεις που αφορούν τον τομέα της εκπαίδευσης στην εποχή των Νέων Τεχνολογιών και αφετέρου εισάγονται στην χρησιμότητα και χρήση των Ψηφιακών Μέσων στην εκπαίδευση.  Ειδικότερα οι συμμετέχοντες εξοικειώνονται με την ποικιλία και τη χρήση των ψηφιακών μέσων.  Ενδεικτικές υποενότητες: Ευρωπαϊκή εκπαιδευτική πολιτική – H EE και η Εισαγωγή των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση, Ευρωπαϊκή και διεθνής πολιτική σε θέματα ένταξης των ψηφιακών μέσων στην εκπαίδευση, Ψηφιακά Εκπαιδευτικά Μέσα και Υποδομές, Μοντέλα εισαγωγής των ψηφιακών μέσων στην εκπαίδευση σε επίπεδο εκπαιδευτικής πολιτικής και σε επίπεδο σχολικής μονάδας, Εφαρμογή νέων διδακτικών μεθόδων με χρήση ψηφιακών μέσων, Μελέτη περίπτωσης: WebQuest (Ιστοεξερεύνηση)

Οι εκπαιδευόμενοι θα:  (1) μελετήσουν το εκπαιδευτικό υλικό της ενότητας, (2) ασχοληθούν με δραστηριότητες αυτομελέτης και (3) συμπληρώσουν ερωτηματολόγιο αυτοαξιολόγησης (ή ενδιάμεσης αξιολόγησης) υπό την εποπτεία των εκπαιδευτών του προγράμματος. Η ανατροφοδότηση από τους εκπαιδευτές θα υλοποιείται μέσω ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης.

Διάρκεια σε ώρες : 48

 Αξία σε ECTS : 2

Στην παρούσα θεματική οι συμμετέχοντες διδάσκονται τη θεωρία και εν συνεχεία εξοικειώνονται περαιτέρω με μια σειρά εργαλείων σχεδίασης και παραγωγής εκπαιδευτικού υλικού. Ενδεικτικές υποενότητες :  Χαρακτηριστικά των ρόλων διδασκόντων και μαθητών στα νέα μαθησιακά περιβάλλοντα και χαρακτηριστικά του εκπαιδευτικού υλικού,  Σχεδίαση μαθημάτων επιμόρφωσης και διδασκαλίας με χρήση του διαδικτύου ( Θεωρητικές αρχές και διδακτική πρακτική), Δημιουργία Μαθησιακού υλικού Πολυμέσων και Υπερμέσων, Βήματα για το σχεδιασμό και την παραγωγή πολυμεσικών εφαρμογών, Οι νέες διαστάσεις του διαδικτύου web 2.0, και ο νέος ρόλος χρηστών ως συν-δημιουργών του ψηφιακού περιεχομένου, Εφαρμογές συνδημιουργίας ψηφιακού υλικού, Συνεργατικά Εργαλεία, Ψηφιακές Αφηγήσεις (digitalstorytelling) και ψηφιακά κόμικς.

Στην παρούσα ενότητα οι συμμετέχοντες εξοικειώνονται και εμπλουτίζουν τις γνώσεις τους σε σχέση με την αξιολόγηση, καθώς αυτή αποτελεί πλέον σημαντικό στοιχείο στην Κοινωνία της Μάθησης και των Δεξιοτήτων του 21ου αιώνα.

Οι εκπαιδευόμενοι θα:  (1) μελετήσουν το εκπαιδευτικό υλικό της ενότητας, (2) ασχοληθούν με δραστηριότητες αυτομελέτης και (3) συμπληρώσουν ερωτηματολόγιο αυτοαξιολόγησης (ή ενδιάμεσης αξιολόγησης) υπό την εποπτεία των εκπαιδευτών του προγράμματος. Η ανατροφοδότηση από τους εκπαιδευτές θα υλοποιείται μέσω ασύγχρονη τηλεκπαίδευσης.

Διάρκεια σε ώρες : 48

 Αξία σε ECTS : 2

Οι Ψηφιακές Τεχνολογίες μπορούν ν΄ αποτελέσουν καινοτόμα εργαλεία στην εκπαιδευτική διαδικασία όπως έχει αποδείξει πληθώρα επιστημονικών μελετών. Η χρήση των ΨΤ λειτουργεί συμπληρωματικά προς την διδασκαλία του μαθήματος στο φυσικό του περιβάλλον κι έχει ως στόχους α) την αύξηση του ενδιαφέροντος των μαθητών β) την πληρέστερη μελέτη του εκπαιδευτικού υλικού και γ) την πληρέστερη επικοινωνία διδάσκοντος –διδασκόμενου εντός και εκτός της σχολικής μονάδας. Στην παρούσα θεματική οι συμμετέχοντες εξοικειώνονται με τα αποτελέσματα της σχετικής ερευνητικής διαδικασίας. Ενδεικτικές υποενότητες : Χρήση εκπαιδευτικού λογισμικού και ψηφιακών εκπ/κών περιβαλλόντων, Παρουσίαση, εξερεύνηση και χρήση υφιστάμενου εκπαιδευτικού λογισμικού και ψηφιακών περιβαλλόντων, διαδραστικοί πίνακες ….

Οι εκπαιδευόμενοι θα:  (1) μελετήσουν το εκπαιδευτικό υλικό της ενότητας, (2) ασχοληθούν με δραστηριότητες αυτομελέτης και (3) συμπληρώσουν ερωτηματολόγιο αυτοαξιολόγησης (ή ενδιάμεσης αξιολόγησης) υπό την εποπτεία των εκπαιδευτών του προγράμματος. Η ανατροφοδότηση από τους εκπαιδευτές θα υλοποιείται μέσω ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης.

Διάρκεια σε ώρες : 48

 Αξία σε ECTS : 2

Οι διαδραστικοί πίνακες επέφεραν σημαντικές βελτιώσεις στον τομέα της εκπαίδευσης απλοποιώντας τις μαθησιακές διαδικασίες. Η τεχνολογία έχει ενσωματωθεί σε όλα τα επίπεδα μάθησης, συμπεριλαμβανομένου του δημοτικού, του γυμνασίου και των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Αν και η τεχνολογία υπάρχει εδώ και περισσότερες από δύο δεκαετίες, η χρήση της έχει αναπτυχθεί μόνο εκθετικά τα τελευταία χρόνια. Ένας διαδραστικός πίνακας μπορεί να έχει τη μορφή ενός αυτόνομου υπολογιστή με οθόνη αφής ή μιας συνδεόμενης συσκευής με touchpad που χρησιμοποιείται για τον έλεγχο άλλων υπολογιστών από έναν προβολέα. Τα οφέλη από τη χρήση διαδραστικών πινάκων στην τάξη επηρεάζουν θετικά, τόσο τους μαθητές, όσο και τους εκπαιδευτικούς.

Ένα από τα μεγαλύτερα οφέλη από τη χρήση διαδραστικών πινάκων στην τάξη είναι ότι επιτρέπει στους μαθητές να αποθηκεύουν μαθήματα για μελλοντική αναπαραγωγή και μελέτη. Οι δυνατότητες του ψηφιακού  πίνακα είναι ότι  προσφέρει στον καθηγητή την ευκαιρία να μοιράζεται αρχεία οθόνης, κειμένου, ήχου και βίντεο με μαθητές σε πραγματικό χρόνο. Οι μαθητές μπορούν επίσης να καταγράψουν τα μαθήματα και να επαναλάβουν τη μελέτη τους, όταν δεν μπορούν  να παρακολουθήσουν τα μαθήματα.

Τα οφέλη των διαδραστικών πινάκων στην τάξη είναι τόσα πολλά, που κάθε εκπαιδευτικό ίδρυμα δεν μπορεί να αγνοήσει. Εκτός από την ευκολία και την ευελιξία στην εκπαίδευση, η χρήση διαδραστικών πινάκων αυξάνει την αφοσίωση δασκάλων-μαθητών και ενισχύει την απόδοση μακροπρόθεσμα Η υιοθέτηση αυτής της τεχνολογίας μπορεί να είναι εξαιρετική για οποιοδήποτε σχολείο ή εκπαιδευτικό ίδρυμα, διότι βελτιστοποιεί τομείς που ήταν μια πρόκληση πριν.

Οι εκπαιδευόμενοι θα:  (1) μελετήσουν το εκπαιδευτικό υλικό της ενότητας, (2) ασχοληθούν με δραστηριότητες αυτομελέτης και (3) συμπληρώσουν ερωτηματολόγιο αυτοαξιολόγησης (ή ενδιάμεσης αξιολόγησης) υπό την εποπτεία των εκπαιδευτών του προγράμματος. Η ανατροφοδότηση από τους εκπαιδευτές θα υλοποιείται μέσω ασύγχρονη τηλεκπαίδευσης.

Διάρκεια σε ώρες : 48

 Αξία σε ECTS : 2

Τα smartphones και οι ταμπλέτες είναι τύποι κινητών τηλεφώνων με υπολογιστές πολλαπλών χρήσεων με πολλές δυνατότητες, όπως υψηλό υλικό και λειτουργικό σύστημα, λειτουργικότητα λογισμικού, διαδικτύου και πολυμέσων με βασικές λειτουργίες τηλεφώνου και πολλές υπολογιστικές δυνατότητες. Τα smartphones έρχονται με όλες τις δυνατότητες και είναι παντού σε κάθε μέρος του κόσμου σήμερα. Κάθε άτομο χρησιμοποιεί ένα κινητό τηλέφωνο, καθώς το κινητό τηλέφωνο διαθέτει μια ποικιλία χαρακτηριστικών και διαφορετικών εφαρμογών. Μπορεί λοιπόν οι κινητές συσκευές να χρησιμοποιηθούν ως εκπαιδευτικό εργαλείο, πάντα με τη σωστή χρήση.

Οι κινητές συσκευές βοηθούν τους μαθητές να προετοιμαστούν για το μέλλον τους βελτιώνοντας τη μαθησιακή τους διαδικασία. Οι κινητές συσκευές σήμερα έχουν  χρησιμοποιηθεί στη βιολογία, τη χημεία και τη μηχανική, σε πολλά άλλα πεδία, επειδή ένα κινητό τηλέφωνο έχει καλές και γρήγορες δυνατότητες επεξεργασίας. Οι κινητές συσκευές δεν είναι μόνο χρήσιμες για τους μαθητές, αλλά είναι επίσης πολύ χρήσιμες για τους εκπαιδευτικούς. Κάποιος μπορεί να λύσει την αμφιβολία τους με ένα κλικ. Οι κινητές συσκευές μπορούν να κάνουν τη μάθηση εύκολη, καθώς μπορεί κανείς να αναζητήσει χρήσιμο περιεχόμενο και να μάθει από εκπαιδευτικά βίντεο. Οι κινητές συσκευές έχουν ένα ακόμη πλεονέκτημα, ότι οι μαθητές είναι σίγουροι ότι μαθαίνουν πράγματα με τα οποία έχουν ευχέρεια και άνεση, καθώς οι κινητές συσκευές είναι πολύ δημοφιλείς στα παιδιά σήμερα.

Οι εκπαιδευόμενοι θα:  (1) μελετήσουν το εκπαιδευτικό υλικό της ενότητας, (2) ασχοληθούν με δραστηριότητες αυτομελέτης και (3) συμπληρώσουν ερωτηματολόγιο αυτοαξιολόγησης (ή ενδιάμεσης αξιολόγησης) υπό την εποπτεία των εκπαιδευτών του προγράμματος. Η ανατροφοδότηση από τους εκπαιδευτές θα υλοποιείται μέσω ασύγχρονη τηλεκπαίδευσης.

Διάρκεια σε ώρες : 40

 Αξία σε ECTS : 2

Εκπαιδευτές

Ο Αθανάσιος Γ. Αναστασίου είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Έχει διδακτορικό δίπλωμα στα Οικονομικά και έχει 20ετή διδακτική εμπειρία στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Κύπρο. Είναι μέλος ΣΕΠ (Συνεργαζόμενο Εκπαιδευτικό Προσωπικό) στο ΕΑΠ από την ακαδημαϊκή χρονιά 2014-2015 έως και σήμερα και έχει επίσης διδάξει στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη Διοίκηση Μονάδων Υγείας και στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών. Η ειδικότητά του είναι Οικονομική Ανάπτυξη και Μεγέθυνση και είναι συγγραφέας 48 επιστημονικών συγγραμμάτων δημοσιευμένα σε έγκυρα διεθνή επιστημονικά περιοδικά σχετικά με την οικονομική επιστήμη. Τα τρέχοντα ερευνητικά του ενδιαφέροντα αναφέρονται στους τομείς της Οικονομικής Ανάλυσης & Πολιτικής, των Διεθνών Οικονομικών, της Βιώσιμης και Κυκλικής Οικονομίας, των Οικονομικών της Ενέργειας, των Παιγνίων Μακροοικονομικής Πολιτικής, της Εφαρμοσμένης Στατιστικής και Οικονομετρίας, της Διεθνής Μακροοικονομικής και της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Ολοκλήρωσης. Επίσης, τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα είναι στην εφαρμοσμένη οικονομετρία με έμφαση στις μεθόδους εκτίμησης Bayesian και η έρευνα του παρελθόντος επικεντρώθηκε στα θέματα πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Κεντρικής Τράπεζας για την ανεξαρτησία. Είναι ειδικός στην μεθοδολογία Data Envelopment Analysis και έχει δημοσιεύσει εργασίες που αξιοποιούν αυτή την προσέγγιση για τη μέτρηση της αποδοτικότητας του βιομηχανικού τομέα στον τραπεζικό και τον Εκπαιδευτικό τομέα.

Ο Ζαχαρίας Δερμάτης είναι πτυχιούχος του Τμήματος Ηλεκτρολογίας του ΑΤΕΙ Πειραιά, κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου (M.Sc.) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στην «Θεωρητική Πληροφορική» και Διδάκτορας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου με τίτλο Διδακτορικής Διατριβής: «Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Πληροφοριακού Συστήματος με τη Χρήση της Τεχνολογίας των Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων (GIS) για τη Διερεύνηση Κοινωνικο-οικονομικών Δεικτών που επηρεάζουν το Επίπεδο Υγείας Ηλικιωμένων».  Εργάζεται ως Διδακτικό Προσωπικό στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Είναι επίσης μέλος του Εργαστηρίου, SDE Lab του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και του Εργαστηρίου iLEADS του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Έχει στο ενεργητικό του άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά και παρουσιάσεις σε διεθνή, ευρωπαϊκά και πανελλήνια συνέδρια στις περιοχές του γνωστικού του αντικειμένου. Μερικά από τα γνωστικά αντικείμενα είναι: Εφαρμογές Γεωπληροφοριακών Συστημάτων (GIS), Ψηφιακά μέσα στην εκπαίδευση, Ψηφιοποίηση Δεδομένων, Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης, Ψηφιοποίηση Υπηρεσιών στο Δημόσιο Τομέα, Ψηφιακό Μάρκετινγκ και Ψηφιακές Υπηρεσίες στο Τουρισμό.

Μαριάνθη Λουμάκου
Είναι εκπαιδευτικός της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του κλάδου ΠΕ70 -Δασκάλων με  32 χρόνια. Από το 2010 ασκεί τα καθήκοντα της Διευθύντριας Δημοτικών Σχολείων.
Είναι υποψήφια διδάκτωρ του Τμήματος  Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Έχει σπουδάσει παιδαγωγικές επιστήμες στο Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης & Κοινωνικής Εργασίας (πρώην Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης) του Πανεπιστημίου Πατρών και ο μεταπτυχιακός της τίτλος είναι στη Διδακτική Θετικών Επιστημών, Εκπαιδευτικά προγράμματα, Αξιολόγηση και Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση στο Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία.
Έχει διετή μετεκπαίδευση στο Τμήμα Γενικής Εκπαίδευσης του Διδασκαλείου «Ευάγγελος Παπανούτσος» του Παιδαγωγικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Πατρών και έχει παρακολουθήσει το ετήσιο Πρόγραμμα Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό (Π.Ε.ΣΥ.Π.) της  Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ) για την ανάπτυξη και εφαρμογή της Συμβουλευτικής και της Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας στην εκπαίδευση και στους διάφορους χώρους, δημόσιους και ιδιωτικούς εφαρμογής του θεσμού.
Έχει πιστοποίηση δεξιοτήτων στο πλαίσιο του προγράμματος Επιμόρφωση Β2΄ επιπέδου στις ΤΠΕ και γνωρίζει άριστα Αγγλικά.  Έχει συμμετάσχει σε  ερευνητικές ομάδες και  έχει ατομικό και ομαδικό συγγραφικό έργο. Επίσης, έχει εργαστεί ως επιμορφώτρια σε επιμορφώσεις εκπαιδευτικών του ΠΕΚ Πάτρας.

Μελπομένη Κορδιστού
Εκπαιδευτικός εν ενεργεία, Προϊσταμένη Ειδικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Αχαΐας. Πτυχίο Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών Πάτρας, Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών (MEd) με εξειδίκευση στην εφαρμογή των ΤΠΕ στην Ειδική Εκπαίδευση από το Πανεπιστήμιο Brunel του Λονδίνου. Πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια Β2 επίπεδου ΤΠΕ του ΥΠΑΙΘ. Πιστοποιημένη Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων, Εκπαιδεύτρια Εκπαιδευτών Ενηλίκων και Αξιολογήτρια Εκπαιδευτών Ενηλίκων του ΕΟΠΠΕΠ. Σύμβουλος ΠΣΠΑ στο κοινό ΜΠΣ των Πανεπιστημίων Πατρών και Λευκωσίας στην Ειδική Αγωγή. Μέλος των Μητρώων Προσωπικού του ΕΚΔΔΑ, ΛΑΕ-ΟΑΕΔ, ΙΝΕ-ΓΣΕΕ, ΚΕΔΙΒΙΜ Πανεπιστημίων Πελοποννήσου και Πατρών. Διαθέτει σημαντικές δημοσιεύσεις σε διεθνή και ελληνικά επιστημονικά περιοδικά και συγγραφικό έργο. Πέραν του επιστημονικού της έργου διαθέτει σημαντικό επαγγελματικό έργο στο παρόν γνωστικό αντικείμενο. Έχει συμμετάσχει ως εκπαιδεύτρια σε πλήθος προγραμμάτων ιδιωτικών και δημοσίων ΙΕΚ / ΚΕΚ στα αντικείμενα της ειδικής εκπαίδευσης και των Νέων Τεχνολογιών. Έχει επίσης 20ετή και πλέον εμπειρία στην υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (Comenius, Arion, Erasmus+) και είναι πιστοποιημένη αξιολογήτρια αιτήσεων Erasmus KA1 στο Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, συμμετέχοντας ανελλιπώς στις αξιολογήσεις αιτήσεων πλέον της 10ετίας, σε αντικείμενα Digital Learning, E-learning, Digital tools in the classroom, Distance Learning κ.α.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Ψυχογυιού Δήμητρα
Γραμματέας Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
Θέση Σέχι (Πρώην 4ο Πεδίο Βολής), 221 00 Τρίπολη,
Τηλ. 2710-230128     Email: dpsihog@uop.gr

Κουζή Νίκη
Γραμματέας ΚΕΔΙΒΙΜ
Γραμματεία Κέντρου Επιμόρφωσης & Διά Βίου Μάθησης Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
Αντικάλαμος ,24200,Καλαμάτα ,
Τηλέφωνο: +30 2721045290
Email:  n.kouzi@uop.gr