Διάρκεια 350 ώρες 7 μήνες

Συμμετοχή σε συνέδριο και πρακτικά

Διαχείριση (Οικονομική/Κρίσεων) και Coaching σε Δημόσιους Οργανισμούς-Επιχειρήσεις

Κάνοντας την εγγραφή σας έως 07 Φεβρουαρίου το κόστος παρακολούθησης είναι μόνο 200€ (αρχική τιμή προγράμματος 350€).

Το πρόγραμμα ξεκινάει στις11 Φεβρουαρίου 2022 και διαρκεί 350 ώρες 7 μήνες

Μοριοδότηση προγράμματος

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωσή του, οι φοιτητές/ριες θα είναι σε θέση να:

Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα:

Δομή του προγράμματος

Κύριος στόχος των οργανισμών, των επιχειρήσεων, των νοσοκομείων, των σχολικών μονάδων κλπ είναι να αξιοποιηθούν αποτελεσματικά όλοι οι διαθέσιμοι πόροι, ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι που αφορούν, κυρίως, τις ανάγκες του ανθρώπινου δυναμικού. Η οργάνωση, διοίκηση και διαχείριση ή Managment ορίζει τρόπους ορθής και αποτελεσματικής διαχείρισης τόσο των υλικών όσο και των άυλων πόρων.

Οι εκπαιδευόμενοι θα:  (1) μελετήσουν το εκπαιδευτικό υλικό της ενότητας, (2) ασχοληθούν με δραστηριότητες αυτομελέτης και (3) συμπληρώσουν ερωτηματολόγιο αυτοαξιολόγησης (ή ενδιάμεσης αξιολόγησης) υπό την εποπτεία των εκπαιδευτών του προγράμματος. Η ανατροφοδότηση από τους εκπαιδευτές θα υλοποιείται μέσω ασύγχρονη τηλεκπαίδευσης.

Διάρκεια σε ώρες : 48

 Αξία σε ECTS : 2

 

Στην δεύτερη ενότητα,η οποία έχει εισαγωγικό χαρακτήρα, οι εκπαιδευόμενοι θα εξοικειωθούν με τις βασικές έννοιες που αφορούν στη διαχείριση των κρίσεων. Πιο συγκεκριμένα, θα μελετήσουν τις ακόλουθες θεματικές ενότητες: (1) Η έννοια της κρίσης, (2) Τύποι κρίσεων, (3) Χαρακτηριστικά των κρίσεων, (4) Η έννοια του κρίσιμου περιστατικού, (4α) Το ατύχημα, (4β) Ο κίνδυνος, (5) Κρίσεις στο σχολικό περιβάλλον, (5α) Ασφάλεια στο σχολικό περιβάλλον, (6) Ηγεσία και διαχείριση κρίσεων, 6α) Το ρόλο του Διευθυντή του Σχολείου κατά τη διαχείριση κρίσης, (6β) Την αναγκαιότητα της σωστής επικοινωνίας κατά τη διαχείριση κρίσης, (7) Νομοθεσία και διαχείριση κρίσεων, (7α) Την ελληνική πρακτική σχετικά με τη διαχείριση κρίσεων στα σχολεία.

Οι εκπαιδευόμενοι θα:  (1) μελετήσουν το εκπαιδευτικό υλικό της ενότητας, (2) ασχοληθούν με δραστηριότητες αυτομελέτης και (3) συμπληρώσουν ερωτηματολόγιο αυτοαξιολόγησης (ή ενδιάμεσης αξιολόγησης) υπό την εποπτεία των εκπαιδευτών του προγράμματος. Η ανατροφοδότηση από τους εκπαιδευτές θα υλοποιείται μέσω ασύγχρονη τηλεκπαίδευσης.

Διάρκεια σε ώρες :48

 Αξία σε ECTS :2

 

 Στη τρίτη ενότητα οι εκπαιδευόμενοι, εφόσον έχουν ήδη μελετήσει και κατανοήσει τις βασικές έννοιες, θα εμβαθύνουν στο ζήτημα της αντιμετώπισης και της διαχείρισης των κρίσεων. Οι επιμέρους θεματικές της ενότητας είναι οι ακόλουθες: (1) Μοντέλα διαχείρισης κρίσεων, (2) Σχέδιο διαχείρισης κρίσεων, (2α) Προετοιμασία σχεδίου διαχείρισης κρίσεων, (2β) Παρέμβαση στην κρίση-Εφαρμογή σχεδίου, (2γ) Ζητήματα κατά τη διαμόρφωση του σχεδίου, (3)Αντιδράσεις μαθητών, (4) Αντιδράσεις εκπαιδευτικών.

Οι εκπαιδευόμενοι θα:  (1) μελετήσουν το εκπαιδευτικό υλικό της ενότητας, (2) ασχοληθούν με δραστηριότητες αυτομελέτης και (3) συμπληρώσουν ερωτηματολόγιο αυτοαξιολόγησης (ή ενδιάμεσης αξιολόγησης) υπό την εποπτεία των εκπαιδευτών του προγράμματος. Η ανατροφοδότηση από τους εκπαιδευτές θα υλοποιείται μέσω ασύγχρονη τηλεκπαίδευσης.

Διάρκεια σε ώρες :40

Αξία σε ECTS :2

 

Στην ενότητα αυτή θα προσδιοριστεί η έννοια της επικοινωνίας και η σημασία της στον εργασιακό χώρο. Θα αναφερθούν οι διαφορετικοί τύποι επικοινωνίας και η χρήση τους, θα επισημανθούν οι δεξιότητες που απαιτούνται για αποτελεσματική επικοινωνία και ο αντίκτυπος που μπορεί να έχει η επικοινωνία στον τρόπο με τον οποίο  οι άνθρωποι γίνονται κατανοητοί και μπορούν να ξεπεράσουν τις προκλήσεις.

Τέλος, θα δοθεί η ευκαιρία προβληματισμού σχετικά με τις επικοινωνιακές δεξιότητες και τον τρόπο με τον οποίο αυτές μπορούν να αναπτυχθούν και να χρησιμοποιηθούν με μεγαλύτερη επιτυχία.

Οι εκπαιδευόμενοι θα:  (1) μελετήσουν το εκπαιδευτικό υλικό της ενότητας, (2) ασχοληθούν με δραστηριότητες αυτομελέτης και (3) συμπληρώσουν ερωτηματολόγιο αυτοαξιολόγησης (ή ενδιάμεσης αξιολόγησης) υπό την εποπτεία των εκπαιδευτών του προγράμματος. Η ανατροφοδότηση από τους εκπαιδευτές θα υλοποιείται μέσω ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης.

Διάρκεια σε ώρες : 50

Αξία σε ECTS :2

Στην ενότητα αυτή θα γίνει αναφορά στον ρόλο του μέντορα, στις προκλήσεις και τις πρακτικές που τον υποστηρίζουν. Θα αναδειχθούν οι τρόποι με τους οποίους μπορούν να ωφεληθούν τόσο οι μέντορες όσο και οι υποστηριζόμενοι εργαζόμενοι και πώς ο ρόλος του μέντορα μπορεί να αναδειχθεί σε μία επαγγελματικά ικανοποιητική εμπειρία για όλους τους εμπλεκόμενους. Θα γίνει, επίσης, αναφορά σε πρακτικές και συνδέσεις με πρόσφατες ερευνητικές μελέτες.

Οι εκπαιδευόμενοι θα:  (1) μελετήσουν το εκπαιδευτικό υλικό της ενότητας, (2) ασχοληθούν με δραστηριότητες αυτομελέτης και (3) συμπληρώσουν ερωτηματολόγιο αυτοαξιολόγησης (ή ενδιάμεσης αξιολόγησης) υπό την εποπτεία των εκπαιδευτών του προγράμματος. Η ανατροφοδότηση από τους εκπαιδευτές θα υλοποιείται μέσω ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης.

Διάρκεια σε ώρες :50

Αξία σε ECTS :2

Στην ενότητα αυτή θα αναφερθεί η έννοια της καθοδήγησης (coaching) και θα διερευνηθεί η σημασία, τα οφέλη και η αποτελεσματικότητά της τόσο για τους εργαζόμενους όσο και για τους οργανισμούς. Θα  αναλυθούν οι κατάλληλοι τύποι του coaching στον εργασιακό χώρο καθώς και ορισμένα από τα βασικά μοντέλα μέσω των οποίων οι καθοδηγούμενοι ανακαλύπτουν εναλλακτικές επιλογές, ενισχύονται και αναπτύσσονται σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο.

Οι εκπαιδευόμενοι θα:  (1) μελετήσουν το εκπαιδευτικό υλικό της ενότητας, (2) ασχοληθούν με δραστηριότητες αυτομελέτης και (3) συμπληρώσουν ερωτηματολόγιο αυτοαξιολόγησης (ή ενδιάμεσης αξιολόγησης) υπό την εποπτεία των εκπαιδευτών του προγράμματος. Η ανατροφοδότηση από τους εκπαιδευτές θα υλοποιείται μέσω ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης.

Διάρκεια σε ώρες :50

Αξία σε ECTS :2

Για την ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα πρέπει να εκπονήσουν μία επιστημονική εργασία έκτασης 2.000-2.500 λέξεων. Η κλίμακα βαθμολογίας κυμαίνεται από 0 έως 10 και ο εκπαιδευόμενος θα πρέπει να λάβει βαθμό μεγαλύτερο ή ίσο του 5. Σε περίπτωση αποτυχίας του, ο εκπαιδευόμενος έχει τη δυνατότητα επανεξέτασης. Η εργασία μπορεί να κατατεθεί και μετά το πέρας όλων των ενοτήτων.

Διάρκεια σε ώρες :50

Αξία σε ECTS :2

Εκπαιδευτές

Ο Αθανάσιος Γ. Αναστασίου είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Έχει διδακτορικό δίπλωμα στα Οικονομικά και έχει 20 ετή διδακτική εμπειρία στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Κύπρο. Είναι μέλος ΣΕΠ (Συνεργαζόμενο Εκπαιδευτικό Προσωπικό) στο ΕΑΠ από την ακαδημαϊκή χρονιά 2014-2015 έως και σήμερα και έχει επίσης διδάξει στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη Διοίκηση Μονάδων Υγείας και στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών. Η ειδικότητά του είναι Οικονομική Ανάπτυξη και Μεγέθυνση και είναι συγγραφέας 48 επιστημονικών συγγραμμάτων δημοσιευμένα σε έγκυρα διεθνή επιστημονικά περιοδικά σχετικά με την οικονομική επιστήμη. Τα τρέχοντα ερευνητικά του ενδιαφέροντα αναφέρονται στους τομείς της Οικονομικής Ανάλυσης & Πολιτικής, των Διεθνών Οικονομικών, της Βιώσιμης και Κυκλικής Οικονομίας, των Οικονομικών της Ενέργειας, των Παιγνίων Μακροοικονομικής Πολιτικής, της Εφαρμοσμένης Στατιστικής και Οικονομετρίας, της Διεθνής Μακροοικονομικής και της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Ολοκλήρωσης. Επίσης, τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα είναι στην εφαρμοσμένη οικονομετρία με έμφαση στις μεθόδους εκτίμησης Bayesian και η έρευνα του παρελθόντος επικεντρώθηκε στα θέματα πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Κεντρικής Τράπεζας για την ανεξαρτησία. Είναι ειδικός στην μεθοδολογία DataEnvelopmentAnalysis και έχει δημοσιεύσει εργασίες που αξιοποιούν αυτή την προσέγγιση για τη μέτρηση της αποδοτικότητας του βιομηχανικού τομέα στον τραπεζικό και τον Εκπαιδευτικό τομέα.

Ο Ζαχαρίας Δερμάτης είναι πτυχιούχος του Τμήματος Ηλεκτρολογίας του ΑΤΕΙ Πειραιά, κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου (M.Sc.) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στην «Θεωρητική Πληροφορική» και Διδάκτορας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου με τίτλο Διδακτορικής Διατριβής: «Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Πληροφοριακού Συστήματος με τη Χρήση της Τεχνολογίας των Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων (GIS) για τη Διερεύνηση Κοινωνικο-οικονομικών Δεικτών που επηρεάζουν το Επίπεδο Υγείας Ηλικιωμένων».  Εργάζεται ως Διδακτικό Προσωπικό στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Είναι επίσης μέλος του Εργαστηρίου, SDE Lab του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και του Εργαστηρίου iLEADS του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Έχει στο ενεργητικό του άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά και παρουσιάσεις σε διεθνή, ευρωπαϊκά και πανελλήνια συνέδρια στις περιοχές του γνωστικού του αντικειμένου. Μερικά από τα γνωστικά αντικείμενα είναι: Εφαρμογές Γεωπληροφοριακών Συστημάτων (GIS), Ψηφιακά μέσα στην εκπαίδευση, Ψηφιοποίηση Δεδομένων, Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης, Ψηφιοποίηση Υπηρεσιών στο Δημόσιο Τομέα, Ψηφιακό Μάρκετινγκ και Ψηφιακές Υπηρεσίες στο Τουρισμό.

Μαριάνθη Λουμάκου
Είναι εκπαιδευτικός της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του κλάδου ΠΕ70 -Δασκάλων με  32 χρόνια. Από το 2010 ασκεί τα καθήκοντα της Διευθύντριας Δημοτικών Σχολείων.
Είναι υποψήφια διδάκτωρ του Τμήματος  Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Έχει σπουδάσει παιδαγωγικές επιστήμες στο Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης & Κοινωνικής Εργασίας (πρώην Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης) του Πανεπιστημίου Πατρών και ο μεταπτυχιακός της τίτλος είναι στη Διδακτική Θετικών Επιστημών, Εκπαιδευτικά προγράμματα, Αξιολόγηση και Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση στο Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία.
Έχει διετή μετεκπαίδευση στο Τμήμα Γενικής Εκπαίδευσης του Διδασκαλείου «Ευάγγελος Παπανούτσος» του Παιδαγωγικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Πατρών και έχει παρακολουθήσει το ετήσιο Πρόγραμμα Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό (Π.Ε.ΣΥ.Π.) της  Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ) για την ανάπτυξη και εφαρμογή της Συμβουλευτικής και της Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας στην εκπαίδευση και στους διάφορους χώρους, δημόσιους και ιδιωτικούς εφαρμογής του θεσμού.
Έχει πιστοποίηση δεξιοτήτων στο πλαίσιο του προγράμματος Επιμόρφωση Β2΄ επιπέδου στις ΤΠΕ και γνωρίζει άριστα Αγγλικά.  Έχει συμμετάσχει σε  ερευνητικές ομάδες και  έχει ατομικό και ομαδικό συγγραφικό έργο. Επίσης, έχει εργαστεί ως επιμορφώτρια σε επιμορφώσεις εκπαιδευτικών του ΠΕΚ Πάτρας.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΚΟΥΖΗ ΝΙΚΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΕΔΙΒΙΜ

Γραμματεία Κέντρου Επιμόρφωσης & Διά Βίου Μάθησης
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
Αντικάλαμος ,24200,Καλαμάτα ,
Τηλέφωνο: +30 2721045290
Email:  n.kouzi@uop.gr